فیلمسازی

اقتباس در فیلمسازی

/adaptation-screenplay

بی شک سینما و ادبیات پیوند تنگاتنگی دارند و این پیوند از اولین سال‌های شکل‌گیری سینما وجود داشته تا به امروز و ماحصل این رابطه‌ی عمیق اقتباس است که با پرداخت‌های گوناگون در ادوار مختلف سینما دیده می‌شود. از سینمای صامت، تا سینمای ناطق و بعد رنگی